icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Burmaniastraat

 

Burmaniastrjitte - Tjaard van Burmania wie ridder yn it Hof fan Fryslân en ien fan de earste ferfeanters. It kleaster yn Surhústerfean ferkocht him yn 1517 in diel fan syn besit ten suden fan Suiderhuisen ( Surhuzum ) en hy liet dêr de feart grave