icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Compagnie

Compagnie - De Kompanjy wie ferantwurdlik foar de ôfgraving en de wetterlopen yn it feangebiet. Yn de jieren 1600 wie der yn Surhústerfean in Compagnijedjip, dat ltter blykber Kompanjysdjip neamd waard. It Kompanjysdjip hat yn of by de hjoeddeiske wyk de Draai rûn.