icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

De Ketting

 

De Ketting - út de folksmûle sûnt ûnheuchlike tiden. De oerlevering wol, dat de grins tusken Fryslân en Grinslân yn it fiere ferline ôfsluten wie mei in keatling