icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

De Omloop

De Omrin - De Omrin, earder buorskip; yn 1642 kaam hjir al de namme "Omloopsterdjip" foar.