icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Jan Binneslaan

 

Jan Binnesleane - Jan Binnes Hulshoff wie yn 1874 foarsitter fan it foarearste bestjoer ta oprjochting fan in wetterskip, yn it plak fan de Kompanjy, dy't ûnder oare de ôfwettering en soaksoarte fersoarge hie. It wetterskip kaam der op 1 jannewaris 1877 en J.B. Hulshoff waard de earste foarsitter