icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Johan ter Schoeleweg

 

Johan Ter Schoelewei - Johan ter Schoele wie ek ien fan de earste ferfeanters. Hy waard yn 1530 opsichter oer de turfgravers en skepers