icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Munnikestraat

Munnikestrjitte - nei de muontsen fan Gerkeskleaster, dy't foar 1576 al dwaande wienen mei de ferfeanting fan dizze streek.