icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Nije Jirden

 

Nije Jirden- ûntslutingswei om de Kolk te ûntlêsten en as tagong nei de parkearterreinen efter de Kolk. De namme is in oantinken oan it tichtby lizzende lanlike wannelpaad de Oude Jirden. In jird is in âlde Fryske lânmaat ( roede )