icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Verkerckstraat

 

Verkerckstrjitte - Antonius Verkerck wie ek in pionier op it mêd fan de ferfeanting om 1576 hinne