icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Jaarvergadering 2014

Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen

 

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen. De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 9 april 2014 in zalencentrum de Lantearne. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1.  Opening
 2.  Verslag ledenvergadering 2 april 2013
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen
 4.  Jaarverslag 2013
 5.  Financieel verslag
 6.  Verslag kascontrolecommissie
 7.  Benoeming nieuw lid kascontrole
 8.  Bestuursverkiezing Er zijn meerdere vacatures door het afgetreden van bestuursleden. Aftredend : J.D. Benedictus   -           niet herkiesbaar De volgende personen worden door het bestuur kandidaat gesteld - De heer Henk Veenstra - De heer Ynze Ritsma   De heer Karst de Bruin
 9. Rondvraag  
 10.  Pauze
 11. Verkiezing Feanster van het jaar    
 12.  Informatie over inspraakproces aanpak reconstructie  Jan Binneslaan/Gedempte Vaart Blauwhuisterweg. Spreker Erik Wietses Verkeersdeskundige
 13.  Sluiting

 

Inventarisatie gevaarlijke fietspunten in Surhuisterveen

In 2013 heeft onze dorpsgenoot Ynze Ritsma voor de Fietsersbond een inventarisatie gemaakt van gevaarlijke plekken en situaties voor fietsers in Surhuisterveen en nabije omgeving. Hij ging op pad met een GPS-camera en bracht de knelpunten en gevaarlijke situaties in kaart (en in beeld) en rapporteerde deze aan de fietsersbond.  Google maps werd hierbij als opslagmedium gebruikt. Dit werkt fantastisch volgens Ynze en het leidde ook tot een prachtig resultaat.

Zo kon onze gemeente op inzichtelijke wijze worden geattendeerd op gevaarlijke punten.

Het is daarnaast ook heel prettig om te kunnen melden dat de gemeente hier heel snel op heeft gereageerd. Als voorbeelden kunnen worden genoemd dat er op het fietspad Kommiezenbos beter reflecterend materiaal is aangebracht en dat de (midden)paaltjes van het fietspaden bij de Badlaan en Bloemkamp/Badlaan zijn verwijderd.

Als Plaatselijk Belang zijn blij met de actie van de heer Ritsma en de vlotte deze aanpak van deze punten door de gemeente .    

 

Onze eigen website

Plaatselijk Belang Surhuisterveen heeft een eigen website, nl.: www.surhuisterveen.net

Wij gebruiken deze website om de geschiedenis van ons dorp te tonen door een beschrijving van de ( oude en nieuwe ) geschiedenis van ons dorp weer te geven, ondersteund met veel foto's en ansichtkaarten van ons dorp. Op dit moment staan er reeds meer 1000 foto's op.

Het overzicht is niet compleet. Daarom vragen wij aan de (oud) bewoners van Surhuisterveen om hun oude foto's uit privé bezit beschikbaar te stellen voor publicatie op onze website

Heeft u materiaal voor de website neem dan contact op met Freerk Windstra 0512-364859 of stuur een Email naar: Pb-sveen@hotmail.com

 

Nieuwjaarsfeest 2014

Dit jaar is het Nieuwjaarsfeest in de tent op Torenplein voor de 6e keer georganiseerd. Het was erg druk in de tent en het was een heel gezellig feest zonder wanklanken en agressie.

Het is elk jaar weer spannend hoe het zal verlopen en of het beoogde doel - een rustig verloop van de jaarwisseling - weer wordt gehaald.

De vereniging Plaatselijk Belang speelt een belangrijke rol bij de organisatie van dit Nieuwjaarsfeest. Een belangrijk deel van de bestuursleden van PB hebben ook zitting in het bestuur van de Stichting Nieuwjaarsfeesten, maar zijn daarnaast ook erg actief in de organisatie en het realiseren van het feest.

Ook dit jaar is het feest weer mogelijk gemaakt door de geweldige steun vanuit de gemeente. Zonder deze steun is het niet mogelijk een dergelijk feest te organiseren

En daarnaast zijn er veel ondernemers en winkeliers in het dorp die de organisatie sponsoren. Op deze steun vanuit de middenstand kunnen we alleen maar trots zijn en willen we graag onze waardering uitspreken.

We kunnen wederom terugkijken op een zeer geslaagd Nieuwjaarsfeest met nauwelijks overlast, agressie en vernielingen.

 

Woningbouwnieuws

Het aantal open (rotte) plekken in Surhuisterveen baart Plaatselijk Belang nog steeds ernstige zorgen. We hebben begrepen dat de gemeente een actiever beleid gaat voeren om de eigenaren te bewegen te gaan bouwen dan wel de leegstaande woningen/winkels beter te onderhouden. Ten aanzien van de woningbouw kan worden vermeld dat de gebouwde starterswoningen op het voormalige tenniscomplex allemaal zijn verkocht en kennelijk voorzien in een grote behoefte.

Tevens zijn een aantal kavels in Vierstromenland verkocht aan een regionale bouwonderneming. Hopelijk zal dit er toe leiden dat er snel gebouwd gaat worden.

Aan de dr. van Kammenstraat is door SWA een mooi appartementencomplex gerealiseerd. Op het terrein van de voormalige NNAB-garage zullen 37 appartementen worden gerealiseerd. Zowel aan de Dellen als de ds. Boekholtstraat komen 18 senioren c.q. zorgwoningen. Teven komt er nog een penthouse op de 3e etage

 

 

Groot onderhoud Jan Binneslaan, Gedempte Vaart, Blauwhuisterweg.

Plaatselijk Belang Surhuisterveen werkt samen met de Ver. Voor Handel en Industrie en de gemeente Achtkarspelen aan een plan voor groot onderhoud aan de Jan Binneslaan, Gedempte Vaart, Blauwhuisterweg.

Tevens hebben aanwonenden een voorlopig inbreng gehad in de opmaak van de plannen. Deze inbreng is zoveel mogelijk in de plannen verwerkt.

In het kort zijn de volgende werkzaamheden besproken:

Jan Binneslaan: nieuw wegdek van asfalt  Aanpassen van de parkeerplaatsen bij Ot en Sien

Gedempte Vaart: nieuwe riolering, nieuw wegdek van asfalt, herinrichting van de fietspaden,verwijderen van de zieke kastanjebomen en aanplant van nieuwe bomen,

Reconstructie kruising met de Vierhuisterweg door middel van een rotonde,

Uitbreiden van de 30 km zone tot en met de kruising Badlaan.

Blauwhuisterweg: Tot aan de dorpsgrens: nieuwe riolering, nieuw wegdek van asfalt, herinrichting van de fietspaden.

Zodra de plannen helemaal zijn goedgekeurd (ook financieel ) komen er inspraak- en voorlichtingsavonden in Surhuisterveen

 

 

Leefbaarheidsfonds

Ook vorig jaar (2013) heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen éénmalige financiële bijdragen toegekend aan diverse verenigingen en/of instellingen in Surhuisterveen.

Deze bijdragen komen uit het zogenaamde Leefbaarheidsfonds en zijn bedoeld om extra activiteiten te organiseren of om bepaalde investeringen te plegen.

 

In 2013 zijn bijdragen toegekend aan de volgende verenigingen c.q. initiatieven:

 • Gymvereniging WSBF (bijdrage Springkuil)
 • Freerun Jeugdproject
 • Zwembadvereniging “Surhuisterveen” (bijdrage speeltoestel)
 • Stichting Hertenkamp “Surhuisterveen”
 • Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen 2013
 • Ver. Plaatselijk Belang Surhuisterveen (bijdrage reservering onderhoud Carillon)In Surhuisterveen bevinden zich op diverse plaatsen een z.g. AED hulpmiddel
 • AED in Surhuisterveen

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektrische schok.

Op steeds meer plekken hangen AED's: in winkelcentra, op sportscholen of op het werk. Ze zijn herkenbaar aan het groen-witte logo. De AED vertelt de hulpverlener wat hij moet doen. Het apparaat bevat 2 elektroden die hij op de ontblote borstkas van het slachtoffer plakt. Het is belangrijk om de elektroden op de juiste plaats te plakken. Via de elektroden analyseert de AED de hartactie van het slachtoffer. Vervolgens geeft de AED opdracht om: .óf te reanimeren   .óf een elektrische schok toe te dienen

Adressen waar zich een AED bevindt:

MFC it Vleckehus       Schurerweg 14        Sporthal Surventohal          De Ketting 1

Vv Surhuisterveen     De Ketting 7          vv ´t fean58                          De Ketting 4 D                              

´t Suyderhuys             De Zonneweide 1   Avek boxsprings                   Groningerstraat 98

Rabobank                   De Kolk 37           Bakkerij de Korenaar           Gedempte vaart 17

Albert Hein                 De Kolk 29            Praktijk voor Fysiotherapie   Dalweg 4

Lauwers College         Langelaan 4           De Lantearne (PKN Gemeente)     Jan Binnenslaan 49

Rabobank                   De Kolk 37             De Regenboogkerk              De Dellen 48

Lidl                             Baansein 2               Doktersgebouw                    Nije Jirden 14

 

EHBO Surhuisterveen mevr. J. Lulofs Tel. (0512) 363600

Alle EHBO-verenigingen hebben een mobiele AED gekregen, deze kunnen worden ingezet bij evenementen etc.

 

Stichting het Hertenkamp Surhuisterveen

Het hertenkamp is alle donateurs erg dankbaar voor de jaarlijkse donaties. Maar we hebben nog meer mensen nodig die ons financieel willen ondersteunen. Er zijn grote renovaties nodig voor bv de vijver en een bijverblijf voor de dieren. We blijven dus doorgaan met het werven van donateurs.

Bent u nog geen donateur en vindt u het wel belangrijk dat het hertenkamp bestaan blijft dan kunt u zich aanmelden als donateur via email: hertenkampsurhuisterveen@gmail.com

Door de overname van de Frieslandbank door de RABO bank krijgen we een ander rekeningnummer. Dit laten we de donateurs zo snel mogelijk weten.

Gevraagd: serieuze vrijwilligers die mee willen helpen om ons hertenkamp te onderhouden

 1. Grasdijk-Windstra   Tel: 0512-364859