icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Jaarvergadering 2015

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen.

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 15 april 2015 in Brasserie Kolkzicht.

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering woensdag 9 april 2014
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financieel verslag 2014
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascontrole
 8. Bestuursverkiezing het bestuur,
 9. Rondvraag  
 10. Verkiezing Feanster van het jaar 
 11. Gastspreker de heer Bonne Helfrich over de stichting SOKS
 12. Gastspreker de heer Jelle Bruining over ons dorp
 13. Pauze
 14. Dit kan tot 30 minuten voor het begin van de jaarvergadering.
 15. Er ontbreekt op dit moment nog één bestuurlid. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur,  Dit kan tot 30 minuten voor het begin van de jaarvergadering
 16. Sluiting

Verkeersveiligheid en eventuele verkeersknelpunten in Surhuisterveen.

Met het nieuwe college van B. en W. is het overleg met de gemeente een stuk verbeterd. Er is goed overleg en er wordt actie ondernomen. Een voorbeeld hiervan is de bebording bij de zebra Groningerstraat-Surventolaan: deze is niet goed zichtbaar en zal daarom worden verplaatst. Ook komt er een gele rand om de betreffende borden. De toegang naar het Jumbo-terrein vanaf de Groningerstraat wordt toegankelijk gemaakt voor de hulpdiensten door middel van een paal met een sleutel, deze sleutel is in het bezit van de betreffende hulpdiensten. Verder wordt er met verschillende bedrijven overleg gevoerd om goede en veilige laad- en losplaatsen te creëren. Het zou fijn zijn als leden, die opmerkingen of ideeën hebben op dit gebied, dit kenbaar willen maken bij het bestuur. Die kan dit dan bij de gemeente onder de aandacht brengen.

Leefbaarheidsfonds.

Evenals in voorgaande jaren heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen ook in 2014 éénmalige financiële bijdragen toegekend aan diverse verenigingen en/of instellingen.

Deze bijdragen komen uit het zogenaamde Leefbaarheidsfonds en zijn bedoeld om extra activiteiten te organiseren of om bepaalde investeringen te plegen.

 

Zo zijn er in 2014 bijdragen toegekend aan de volgende verenigingen c.q. initiatieven:

 • Survento Brass
 • Tennisvereniging Surhuisterveen en Omstr.
 • Zomer Orkest op Torenplein
 • Stichting Hertenkamp Surhuisterveen (stormschade)
 • Blaast de Bazuin Surhuisterveen (nieuwe instrumenten)
 • Historisch Archief
 • Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen
 • Bijdrage realisatie Vissteigers Feanster Haven

Groot onderhoud Jan Binneslaan, Gedempte Vaart en Blauwhuisterweg.

Het projectteam van de gemeente Achtkarspelen werkt samen met Plaatselijk Belang Surhuisterveen en H&I Surhuisterveen aan een plan voor groot onderhoud en herinrichting van de Jan Binneslaan, Gedempte Vaart en Blauwhuisterweg. De aanwonenden hebben ook hun suggesties in kunnen brengen op een drietal avonden. Deze inbreng zal zoveel mogelijk in de plannen verwerkt worden. Ook is meegedacht over de uitvoeringsaspecten.

In het kort zijn de volgende werkzaamheden besproken:

Jan Binneslaan: Er komt een nieuw wegdek van asfalt en de parkeerplaatsen bij Ot en Sien en de Lantearne worden aangepast. Het parkeerterrein op de hoek met de Omloop wordt vergroot. Verder komen er vrij-liggende fietspaden. De riolering wordt gedeeltelijke vernieuwd en het andere deel krijgt een nieuwe binnenlaag.

Gedempte Vaart: Hier komt nieuwe riolering in de as van de weg. Daarover een nieuw wegdek van asfalt. Verder herinrichting van de fietspaden en verwijdering van de zieke kastanjebomen met daarna aanplant van nieuwe bomen. Ook hier komen vrijliggende fietspaden en/of voetpaden.

Reconstructie van de kruising met de Vierhuisterweg door middel van een rotonde.

Blauwhuisterweg: Tot aan de dorpsgrens komt er een nieuw wegdek van asfalt en worden de fietspaden aangepast. De riolering wordt hier ook voorzien van een nieuw binnenwerk.

De werkzaamheden worden zo gepland, dat er zo weinig mogelijk hinder van wordt onder-

Vonden. Enige hinder is jammer genoeg niet uit te sluiten.

De reconstructie zal waarschijnlijk in 2015 aanvangen met een uitloop naar 2016.

In ieder geval zal ervoor gezorgd worden dat er geen overlast is tijdens de diverse evenementen.

 

 

Nieuwjaarsfeest 2015.

Voor de zevende keer is er een gezellig feest georganiseerd. Plaatselijk Belang heeft in 2008 hiertoe het voortouw genomen. Sinds 1 januari 2009 wordt, in goede samenwerking met de vereniging H&I en de gemeente Achtkarspelen, elk jaar een Nieuwjaarsfeest georganiseerd.

De organisatie is in handen van de Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door bestuursleden van Plaatselijk Belang en H&I, aangevuld met vertegenwoordigers van de beide voetbalclubs in Surhuisterveen.

Het feest is mede succesvol doordat er zoveel vrijwilligers van beide voetbalverenigingen medewerking verlenen. Een groot gedeelte van de middenstand in Surhuisterveen steunt financieel het Nieuwjaarsfeest. De toegangskaarten waren in 2014 binnen 4 dagen uitverkocht. Het Nieuwjaarsfeest is dus zeer populair en voldoet aan alle kanten aan zijn verwachtingen.

 

 

 

Website Plaatselijk Belang Surhuisterveen.net.

Dat is de website van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen.

Deze website biedt u informatie over ons dorp en zijn geschiedenis. Momenteel zijn op de website ongeveer 900 foto’s en 50 afbeeldingen van Surhuisterveen te bezichtigen. Speciale aandacht is er voor de volgende onderwerpen: de reconstructie van de molen, de hertenkamp, de vrijmarkt op 30 april en Surhuisterveen 400 / Survento 40 uit 1976.

Maar ondanks al die foto’s missen we toch nog het een en ander. Misschien hebt u nog wat unieke foto’s liggen van de volgende onderwerpen: de melkfabriek aan de Dellen, de landbouwschool aan de Blauwhuisterweg, Schuilenga’s koekfabriek aan de Kolk, de openbare school aan de Gedempte Vaart/Vierhuisterweg en oude bedrijfsfoto’s van niet meer bestaande bedrijven. Wij zullen zorgen dat de foto’s worden gescand en op de website komen. Uiteraard krijgt u de originelen retour.

Op de website vindt u ook de jaarverslagen van onze vereniging, de agenda voor de jaarvergaderingen enz.

 

Woningbouw Surhuisterveen.

In het dorpscentrum is de bouwval, de Dellen 12, reeds gesloopt.

Nieuwbouw wordt gerealiseerd: 2 winkelunits met 2 bovenwoningen.

Dit is een aanwinst voor het centrum van Surhuisterveen.

Op de voormalige FIAT locatie Witteveen NNAB, de Dellen 26 t/m 32, zal door SWA een appartementencomplex worden gebouwd. Het object omvat 20 appartementen, welke door SWA in de verhuur worden gebracht en 18 zorgappartementen voor de J.P. van den Bent Stichting. Deze stichting is een zorginstelling, waar mindervaliden begeleid worden bij wonen en zorg. Bezwaren rond dit object hebben de voortgang doen stagneren. Het nieuwe ontwerp heeft wederom tot 13 januari 2015 ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Men hoopt in 2015 met de bouw te kunnen starten.

Wat betreft de locatie Steneker verwacht men eerdaags een doorbraak en zal het plan verder ontwikkeld worden.

Locatie wegenbouwbedrijf Witteveen is in ontwikkeling.

Het woningbouwbeleid van de gemeentelijke- en provinciale politiek is afgestemd op de krimp.

Men schat dat tot 2020 nog 200 à 250 woningen in onze gemeente gebouwd zullen worden en dat er na 2020 een overschot aan woningen zal ontstaan.

Veel bestaande woningen zullen aangepast moeten worden, omdat de politiek er naar streeft ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

 

Stichting Hertenkamp.

De hertenkamp is alle donateurs erg dankbaar voor de jaarlijkse donaties. Maar we hebben nog meer mensen nodig die ons financieel willen ondersteunen. Er zijn grote renovaties nodig voor bv. de vijver en een bijverblijf voor de dieren. We blijven dus doorgaan met het werven van donateurs. Door de stormschade van oktober 2013 hebben wij een schadepost opgelopen van ca. € 3000,00 Dankzij enkele giften hebben wij een gedeelte van de schade kunnen betalen, maar de rest hebben wij uit eigen middelen moeten voldoen. Bent u nog geen donateur en vindt u het wel belangrijk dat de hertenkamp bestaan blijft dan kunt u zich aanmelden als donateur via email: hertenkampsurhuisterveen@gmail.com

Door de overname van de Frieslandbank door de RABO bank hebben we een ander rekeningnummer gekregen. Dit nummer is NL70RABO0155038745. Als u een automatisch incasso heeft geregeld met uw bank dan moet u voortaan dit nieuwe nummer gebruiken. Wilt u dat met uw eigen bank regelen?