icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Jaarvergadering 2016

Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen 

LEDENVERGADERING 

Woensdag 13 april 2016

PLAATS: De Lantearne

AANVANG: 20.00 uur

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering woensdag 15 april 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2015
 5. Financieel verslag 2015
 6. Verslag kascontrolecommissie (Dhr. E. Wiersema en E. Everts)
 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Fokke de Haan (alg. lid) Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Iede D. Terpstra (penningmeester)

 1. Rondvraag

Pauze

 1. Verkiezing Feanster van het jaar
 2. Gastsprekers de heren Tuinstra (Kearn) en C. de Jongh (Dorpenteam)

Sluiting

KEaRN Welzijn en Dorpenteam gast op ledenvergadering

 

Nieuwe namen van clubs die al een tijdje in onze gemeenschap actief zijn…… Maar wat doen ze, wie zijn het en waar en waarvoor kan ik ze bereiken. Medewerkers van deze organisaties komen daarover een presentatie geven en zijn beschikbaar voor vragen. Om de contacten te verstevigen en de bekendheid te vergroten gaan de medewerkers van KEaRN Welzijn en die van de Dorpenteams de komende maanden gezamenlijk ‘de boer op’.

Woensdag 13 april zijn we te gast bij de ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen. Ons doel is te laten zien dat we er zijn, uitleg te geven over wat we doen en waarvoor u ons kunt gebruiken en hoe en waar u ons kunt bereiken. Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar de signalen uit uw dorp. Wat speelt er, waar loopt u tegen aan, waar zou u of uw club hulp bij willen enz.

Kijk alvast op onze sites: www.kearn.nl en voor het Dorpenteam: www.tichtbyelkoar.nl en via: https://www.facebook.com/dorpenteam8k/ 

Leefbaarheidsfonds. 

Zoals elk jaar heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen ook vorig jaar (2015) éénmalige financiële bijdragen toegekend aan diverse verenigingen en/of instellingen in Surhuisterveen. Deze bijdragen komen uit het zogeheten Leefbaarheidsfonds en zijn bedoeld om extra activiteiten te organiseren en/of bepaalde investeringen te plegen.

 Zo zijn er bijdragen toegekend aan de volgende verenigingen of initiatieven:

 • Plantenbakken op vier plaatsen in Surhuisterveen
 • Iisklub “Foarut” Surhuisterveen
 • Bijdrage Historisch Archief
 • Carillon reparatie
 • Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen 2015
 • Openbare verlichtingsprojecten Surhuisterveen

 Groot onderhoud . 

De gemeente Achtkarspelen heeft samen met de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de Ver. voor Handel en Industrie (H&I) een plan gemaakt voor groot onderhoud aan de Jan Binneslaan, Gedempte Vaart, Blauwhuisterweg en Havenstraat. Ook hebben aanwonenden inspraak gehad. Deze inbreng is zoveel mogelijk in de plannen verwerkt.

In het kort zijn de volgende werkzaamheden besproken:

Jan Binneslaan: Er komt een nieuw wegdek van asfalt, de parkeerplaatsen bij Ot en Sien en De Lantearne worden aangepast. Het parkeerterrein op de hoek met de Omloop wordt vergroot, en er komen vrijliggende fietspaden.

De Havenstraat krijgt nieuwe riolering en bestrating

De Blauwhuisterweg krijgt nieuw asfalt en de riolering wordt opgeknapt.

De Gedempte Vaart krijgt nieuw asfalt, nieuwe riolering, nieuwe bomen en nieuwe verlichting. Bij het kruispunt met de Vierhuisterweg komt een aangepaste rotonde

Inmiddels is de reconstructie van de Havenstraat voltooid.

De reconstructie van de Jan Binneslaan is door een aantal tegenvallers aan het eind van 2015 nog niet voltooid.

Het gedeelte bij De Lantearne wordt aangepakt in 2016.

Daarna volgen de Blauwhuisterweg en de Gedempte Vaart.

Het streven is een voltooiing van de werkzaamheden eind juni 2016. 

Nieuwjaarsfeest 2016. 

Voor de achtste keer is er een gezellig Nieuwjaarsfeest georganiseerd. Plaatselijk Belang heeft in 2008 het initiatief genomen. Sinds 1 januari 2009 wordt, in goede samenwerking met de vereniging H.& I. en de gemeente Achtkarspelen elk jaar een Nieuwjaarsfeest georganiseerd. De organisatie is in handen van de Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door bestuursleden van Plaatselijk Belang en H&I., aangevuld met vertegenwoordigers van de beide voetbalclubs in Surhuisterveen.

Het feest is mede succesvol doordat er zoveel vrijwilligers van beide voetbalverenigingen, Plaatselijk Belang en H&I hun medewerking verlenen. Een groot gedeelte van de middenstand in Surhuisterveen steunt financieel het Nieuwjaarsfeest.

De toegangskaarten waren zeer snel aan de man gebracht, zodat er van een uitverkocht huis sprake was.

Schoonmaak van ons dorp.

De verpakkingsindustrie van Nederland stort een flink bedrag in een schoonmaakfonds.

Elk dorp kan een bijdrage per inwoner krijgen met de verplichting om de openbare gedeelten van het dorp schoon te houden.

Plaatselijk Belang Surhuisterveen heeft via de gemeente Achtkarspelen in december 2015 een overeenkomst getekend voor het schoonhouden van ons dorp.

Zes keer per jaar wordt een schoonmaakactie gehouden.

Ook het materiaal zoals grijpers, bezems, vuilniszakken, hesjes, en handschoenen worden uit dit fonds betaald. De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door de Stichting Doarp en Fjlid uit Surhuisterveen.

Als bijkomend onderdeel worden bij de ingang van Surhuisterveen op vier plaatsen een z.g. blikvanger geplaatst. De kosten worden ook door het schoonmaakfonds betaald.

V.O.P. Zebra Groningerstraat t.h.v. Surventolaan

De borden behorende bij deze zebra zijn verplaatst naar een beter zichtbare plaats en zijn voorzien van een duidelijk geel kader. Ondanks deze verbeteringen blijft oversteken hier een gevaarlijke onderneming. Zowel overdag, als ’s avonds in het duister heb je grote kans dat je hier wordt aangereden. Want het gedrag van automobilisten en brommerrijders laat veel te wensen over.

 Feanster Moune,

 De Nôtmoune Koartwâld is, na een ingrijpende restauratie, in september 2015 heropend.

De molen is voorzien van een nieuwe as. Hiervoor moest de kap worden gelicht en na het aanbrengen van de nieuwe as weer teruggetakeld worden. De molen is verder grondig opgeknapt en staat nu weer in volle glorie te pronken.

Speciale aandacht verdienen de nieuwe wieken die in de oude originele kleuren (afwisselend groen en donkerrood) zijn geverfd. Vooral op zaterdag, als de molen draait, is dit een majestueuze aanblik. De molen wordt volledig “gedraaid” en onderhouden door vrijwilligers.

Elke zaterdagochtend is de molen ook te bezichtigen. Tevens worden er dan zelf gemalen producten verkocht zoals broodmeel, pannenkoekmeel en speciaal gemengde koek- en cakemeel producten. Om de molen te kunnen onderhouden en de verzekeringspremie te kunnen betalen is de verkoop van deze producten harde noodzaak.

Ook leuk om te vermelden is, dat de molen officieel is aangemerkt als gemeentelijke trouwlocatie. Na de heropening heeft er al een trouwplechtigheid plaatsgevonden..

Website Plaatselijk Belang: www.Surhuisterveen.net.

Deze website biedt u informatie over ons dorp en zijn geschiedenis. Momenteel zijn hier ongeveer 900 foto’s van Surhuisterveen en ongeveer 50 afbeeldingen te bezichtigen. Speciale aandacht is er voor de volgende onderwerpen: de reconstructie van de molen, de hertenkamp, de vrijmarkt op 30 april en Surhuisterveen 400 / Survento 40 uit 1976.

Maar ondanks al deze foto’s missen we toch nog het een en ander. Misschien hebt u nog wat unieke foto’s. Wij zullen zorgen dat de foto’s worden gescand en op de website komen. Uiteraard krijgt u de originelen terug.

Het archief van de Vereniging Plaatselijk Belang wordt verzorgd en beheerd door de heer Jan de Vries en het ligt opgeslagen in het MFC. Op de website kunt u uitgebreid een overzicht vinden van de onderwerpen in het archief.

Ook de jaarverslagen van onze vereniging, de agenda voor de jaarvergaderingen zijn er te vinden