icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Jaarvergadering 2017

Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen

LEDENVERGADERING

Woensdag 12 april 2017

PLAATS: Brasserie Kolkzicht

AANVANG: 20.00 uur

Plaatselijk Belang Surhuisterveen viert 125 jarig bestaan

Op 2 maart 2017 viert de vereniging voor Plaatselijk Belang uit Surhuisterveen haar 125 jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren wij een drietal feestelijke avonden in Brasserie Kolkzicht in samenwerking met Theatergroep Hymphamp bestaande uit Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Twee acteurs die elkaar gevonden hebben in het maken van korte komische sketches ondersteund door topmuzikanten, professionele decorbouwers en technici. Hymphamp theater is een initiatief van Fokke en Jelmar en wordt aangevuld door Tamme Hoekstra, Anko Bouma en Paul Siemensma.

Meer informatie vindt u op de website van de theatergroep: www.hymphamp.nl.

De avondvoorstellingen vinden plaats op donderdag 23 maart, vrijdag 24 maart en vrijdag 31 maart 2017. Op zaterdag 1 april 2017 is er een besloten middagvoorstelling voor genodigden tijdens een jubileumbijeenkomst.

Toegangsprijs per persoon   €   7.50

Leden van Plaatselijk Belang   €   5.00

Kaarten aan de zaal   10.00 (indien nog beschikbaar)

Wordt u vooraf nog lid van onze vereniging dan betaald u ook € 5.00. (aanmelding kan middels machtiging op de achterzijde van deze flyer) 

Kaarten kunt u via onderstaand formulier bestellen welke na betaling vooraf per bank tijdig bij u thuis worden bezorgd. Tot uiterlijk 17 maart a.s. kunt u uw bestelling inleveren bij een van de bestuursleden welke adressen op de achterzijde van deze flyer zijn vermeld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestelformulier:

Naam: ................................................

Adres: ................................................

Telefoonnummer: ……………………     ( s.v.p. opgeven i.v.m. bezorging kaarten )

                                                           Aantal kaarten                  Totaalbedrag

Donderdagavond 23 maart:               ……...        x € 7.50        € ………..

                                       Lid               ……..           x € 5.00        € ………..

Vrijdagavond 24 maart:                      ……..           x € 7.50        € ………..

                                       Lid               ……..           x € 5.00        € ………..

Vrijdagavond 31 maart:                       ……..           x € 7.50        € ………..

                                       Lid                ……..           x € 5.00        € ………..

                                                                                                  __________ +

                                                                 Totaalbedrag             € …………                

Dit bedrag graag overmaken op NL60 RABO 0128 6582 23

t.n.v. penningmeester Plaatselijk Belang Surhuisterveen

 

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 12 april 2017 in Brasserie Kolkzicht, aanvang 20.00 uur.

 

Agenda 

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering woensdag 13 april 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2016 
 5. Financieel verslag 2016 
 6. Verslag kascontrolecommissie (Dhr. E. Everts & Dhr. J. Hielema)
 7. Benoeming nieuw lid kascontrole 
 8. BestuursverkiezingAftredend en herkiesbaar: Dhr. Y. Ritsma  Dhr H. Veenstra
 9.  Rondvraag
 10. Pauze 
 11. Verkiezing Feanster van het jaar
 12. Gastsprekers:      Stichting Woningbouw Achtkarspelen  J van den Bent Stichting
 13. Sluiting

Historische wandel- / fietspaden 

Plaatselijk belang Surhuisterveen heeft het initiatief genomen om de historische wandel- en fietspaden in de gemeente Achtkarspelen gezamenlijk op te pakken. Alle dorpen staan positief tegenover dit initiatief. Op 7 december heeft ieder dorp op een gemeentelijke bijeenkomst een overzichtstekening van bekende paden binnen de gemeente en rondom het eigen dorp ontvangen.

De dorpen zullen deze tekeningen presenteren op hun jaarvergadering en aan hun leden bekend maken wat de ambities vanuit de dorpen zijn. Nog niet op tekening staande wandel- en/of fietspaden kunnen worden ingebracht door de bevolking. Met deze lokale inbreng en kennis zal getracht worden om een compleet historisch padenplan bij de gemeente te presenteren.

Stichting Hertenkamp Surhuisterveen

Een rustplek in het dorp van Surhuisterveen. Vele (groot) ouders bezoeken het dierenverblijf met hun (klein) kinderen en brengen etensresten, (brood, groenten en fruit) mee om de dieren te voederen. Anderhalf jaar geleden zijn een drietal Nandoes (kleine struisvogels) aangeschaft van 14 dagen oud, Onze baakster ,,Siska” heeft zich over hen ontfermd en grootgebracht met als resultaat een stel prachtige Nandoes in het dierenverblijf. Een geweldige aanwinst voor de bezoekers.

Afgelopen zomer is een nieuwe dierenattractie, een kunstmest silo, in het verblijf geplaatst. Met een dubbele in- en uitloop, deels in de grond, afgedekt met teelaarde hebben met name de lammeren en herten er een onderkomen aan waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

De komende jaren zullen financiële middelen vrijgemaakt moeten worden voor groot onderhoud van de gemetselde vijvermuren en het vervangen van de hekwerken rondom het kamp. 

Bouwactiviteiten Surhuisterveen

Hoe lang behoudt Surhuisterveen nog zijn regiofunctie? Er zijn momenteel geen nieuwe uitbreidingsplannen voor woningbouw en industrie door de gemeentelijke overheid in ontwikkeling. Van het laatste stuk industrieterrein is de bestemming afgehaald en krijgt weer een agrarische bestemming. Potentiële gegadigden worden verwezen naar de centrale as of A7. Wil Surhuisterveen profiteren van de aantrekkende economie dan zal men nu stappen moeten ondernemen om mee te groeien voor de toekomst. In Surhuisterveen is behoefte aan sociale woningbouw met betaalbare huren en nieuwbouw o.a. voor de zgn. startersmarkt.

Positieve ontwikkeling is dat op de al jaren braak liggende bouwkavels in het nieuwbouwplan Vierstromenland momenteel weer volop wordt gebouwd, waarbij tevens een viertal huurwoningen zullen worden gerealiseerd. Dit is voorlopig echter wel het laatste uitbreidingsplan van Surhuisterveen.

Voor zgn. inbreiding zijn er momenteel plannen in ontwikkeling aan de Langelaan / Molenweg door SWA.

 

Leefbaarheidfonds 

Zoals elk jaar heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen ook vorig jaar (2016) éénmalige financiële bijdragen toegekend aan diverse verenigingen en/of instellingen in Surhuisterveen. Deze bijdragen komen uit het zogeheten Leefbaarheidfonds en zijn bedoeld om extra activiteiten te organiseren en / of bepaalde investeringen te plegen.

 Zo zijn er het afgelopen jaar bijdragen toegekend aan de volgende verenigingen of initiatieven:

 • Plantenbakken bij de toegangswegen van Surhuisterveen;
 • Bijdrage Historisch Archief;
 • Openbare verlichtingsprojecten Surhuisterveen;
 • Korenfestival in Surhuisterveen;
 • Opening reconstructie van de Gedempte Vaart;
 • Carillon reparatie;
 • Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen 2016.  Surhuisterveen kan met deze mooie reconstructie weer jaren vooruit.Nieuwe verlichtingDankzij de steun van Plaatselijk Belang is er nieuwe verlichting aangebracht: 
 • De reconstructie is nagenoeg afgerond. De winkeliers aan de Gedempte Vaart hebben voor hun gedeelte een openingsfeest gehouden. Er moeten nog een aantal aanpassingen worden verricht om een aantal gevaarlijke situaties weg te halen. Ook verkeersborden moeten nog worden geplaatst om onduidelijkheden met betrekking tot voetgangers- / fietspaden en parkeermogelijkheden duidelijker aan te duiden. De Jan Binneslaan heeft gedeeltelijk nieuwe riolering gekregen, nieuw asfalt, nieuwe straatverlichting en gescheiden fietspaden. De Gedempte Vaart heeft nieuwe riolering gekregen, nieuwe verlichting, nieuw asfalt, gescheiden fietspaden, nieuwe bomen en op de kruising met de Vierhuisterweg is een rotonde aangebracht. De Havenstraat heeft nieuwe riolering gekregen en een nieuwe bestrating. De Blauwhuisterweg heeft nieuw asfalt gekregen, de woonhuizen hebben een nieuwe rioolaansluiting gekregen en de straatverlichting is aangepast.Surhuisterveen kan met deze mooie reconstructie weer jaren vooruit

Nieuwe verlichting 

Dankzij de steun van Plaatselijk Belang is er nieuwe verlichting aangebracht:

 • op twee oversteekplaatsen in de Aldi Jirden;
 • in het verbindingsfietspad tussen de Zonneweide en het parkeerterrein bij de Aldi;
 • bij de Feanster Toren