icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Jaarvergadering 2023

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 12 april 2023 in

zalencentrum de Lantearne, Jan Binneslaan 49 9231 CA Surhuisterveen aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 13 oktober 2021
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel verslag 2022
 6. Begroting 2023
 7. Verslag kascommissie mevr. K. van der Meer en dhr. T. Dijkema
 8. Benoeming nieuw lid kascommissie. Mevr. van der Meer aftredend
 9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: dhr. F. Windstra

                                             Aftredend en herkiesbaar: dhr. A. Bijma

                                             Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. A. Postma

                                            Kandidaat nieuw lid: mevr. K. van der Meer

                                            Kandidaat nieuw lid: dhr. J.E. Douwstra

                                            Kandidaat nieuw lid: mevr. J. Algra

 1. Rondvraag
 2. Pauze   
 1. Verkiezing Feanster van het jaar.

12.Spreker: mevr. Marjan Faber, onderwerp: energie armoede

 1. Sluiting

Website Plaatselijk Belang

Wij hebben een eigen website: www.surhuisterveen.net

Op deze website vindt u tal van foto’s  en ansichtkaarten van ons dorp. Kort geleden zijn een aantal foto’s toegevoegd van onze brandweer en foto’s die in de Feanster gestaan hebben in artikelen van Joop Atsma, de dodenherdenking 2021 en 2022.

Van een aantal voormalige verenigingen staat het archief op de website. Dit zijn wandelvereniging Bliuw Warber, gymnastiek vereniging WIK-Sparta, Basketball vereniging Belial, voetbalvereniging Surhuisterveen, accordeonclub Accordeola.

Heeft u ook foto’s van een voormalige vereniging, neem dan contact op met het bestuur. Wij zorgen er voor dat ze zichtbaar worden op ons website

Het door de heer Jan de Vries opgestelde  archief van Plaatselijk Belang is voortaan beter zichtbaar gemaakt. Voor de jaren 2011-2021 geldt dat de artikelen/foto’s, die in de Feanster hebben gestaan nu online zichtbaar zijn op onze website.

Schoonhouden van ons dorp

Een aantal jaren geleden heeft de Nederlandse regering een overeenkomst gesloten met de verpakkingsindustrie. Van de financiële vergoeding kregen wij een gedeelte om ons dorp schoon te houden. Bij de invalswegen en bij het Singelland zijn blikvangers geplaatst. Deze blikvangers werden wekelijks geleegd, terwijl er zes schoonmaakrondes worden gehouden. De verpakkingsindustrie heeft de overeenkomst niet verlengd, mede door de invoering van statiegeld op kleine flesjes en in de toekomst ook op blikjes. Gelukkig heeft de gemeente Achtkarspelen de schoonmaakafspraak overgenomen, zodat deze onveranderd kan worden uitgevoerd. Plaatselijk belang Surhuisterveen heeft de schoonmaak werkzaamheden uitbesteed aan de Stichting Doarp en Fjild.

 

Natuurproject basisonderwijs.

Plaatselijk belang Surhuisterveen heeft een natuuronderwijsproject gesteund voor de basisscholen it Skriuwboerd, de Bernebrêge en de Hoekstien. Bij het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) zijn leermiddelen aangeschaft ten behoeve van het onderwijs aan de scholieren. De leermiddelen zijn betaald via het leefbaarheidsfonds en het Kuipers legaat.Via een artikel in de Feanster is Surhuisterveen van deze gift op de hoogte gesteld.

Dodenherdenking 2022

Door corona is de jaarlijkse dodenherdenking in aangepaste vorm gehouden. In 2022 kon dat weer op de normale wijze. Ongeveer 400 belangstellenden waren bij de plechtigheden aanwezig. Er zijn kransen of bloemen gelegd door Plaatselijk Belang, vereniging voor H&I, de gezamenlijke kerken, nabestaande van de familie Dalstra, de basisscholen it Skriuwboerd, de Bernebrêge en de Hoekstien en de school voor middelbaar onderwijs het Singelland. De plechtigheid werd beëindigd met het voordragen van een aantal gedichten en een toespraak van onze voorzitter.

Leefbaarheidfonds

Evenals voorgaande jaren heeft de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen ook in 2022 een financiële bijdrage toegekend aan diverse verenigingen en instellingen. Deze bijdragen komen uit het zogenaamde Leefbaarheidfonds en zijn bedoeld om activiteiten te organiseren en/of om bepaalde investeringen te plegen.

In 2022 zijn bijdragen toegekend aan de volgende verenigingen of initiatieven:

 • Plantenbakken op de vier toegangswegen naar Surhuisterveen.
 • Stichting Wielercomité Surhuisterveen
 • Stichting Zwembad Surhuisterveen
 • Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen
 • Krystkuier Surhuisterveen basisonderwijs

 

Stichting Nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen

Plaatselijk Belang Surhuisterveen maakt deel uit van het bestuur van de Stichting nieuwjaarsfeesten Surhuisterveen. Op het Torenplein werd een grote feesttent neergezet geschikt voor 1000 personen. Het feest was uitverkocht. Zanger Bertus uit Surhuisterveen, samen met een diskjockey, zorgden voor uitbundig sfeer in de tent. Het feest werd mede mogelijk dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers, welke door Blaast de Bazuin, v.v. ’t Fean ’58 en v.v. Surhuisterveen werden  geleverd. Zonder deze medewerking is het organiseren van het tentfeest niet mogelijk.

Reconstructie centrum Surhuisterveen.

Enkele jaren geleden hebben de Jan Binneslaan, de Gedempte Vaart, de Havenstraat en de Blauwhuisterweg gedeeltelijk een compleet reconstructie ondergaan. Nu was het de beurt aan het centrum van Surhuisterveen. De bomen zijn vervangen, alle kabels en leidingen zijn vervangen of verlegd, nieuwe bestrating aangebracht, nieuwe verlichting aangebracht, kortom een volledige reconstructie. Ook verkeerstechnisch zijn een aantal aanpassingen gemaakt: op de Kolk en de Dellen is het nu volledig eenrichtingsverkeer, de rijrichting naar het parkeerterrein achter de Action is omgedraaid. De Groningerstraat is vanaf de Kolk tot de dr van Kammenstraat ook meegenomen in de reconstructie, maar blijft een tweerichtingsweg.  Alle openbare parkeerterreinen hebben nu een naam: Suvelplein, Toubaanplein, Iisbaanplein en Torenplein. Namens Plaatselijk Belang hadden Jasper Bergsma en Henk Veenstra zitting in de werkcommissie. De gemeente Achtkarspelen heeft een openingsfeest toegezegd.