icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Jaarvergadering 2020 + 2021

Jaarvergadering 2020 + 2021

 

Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen

 

 

LEDENVERGADERING

 

Woensdag 13 oktober 2021

Plaats: Brasserie Kolkzicht

Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 13 oktober 2021 in Brasserie Kolkzicht, aanvang 20.00 uur.

Agenda

 

  1. Opening

 

  1. Verslag ledenvergadering woensdag 10 april 2019

 

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

 

  1. Jaarverslag 2019 & 2020

 

  1. Financieel verslag 2019 & 2020

 

  1. Verslag kascontrolecommissie Dhr. J. Hielema & Dhr. J. Wybenga

 

  1. Benoeming nieuw lid kascontrole

 

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar:             Henk Veenstra

                                                           Karst de Bruin.

 

Kandidaat bestuur:                            Wout Marinus     

                                                           Vacante positie

 

  1. Rondvraag

 

  1. Sluiting